0.2mm- thường xuyên / 100mm - 2.550₫0.2mm- thường / 200mm - 5.100₫0.2mm- thường xuyên / 300mm - 6.800₫0.2mm- hay / 400mm - 8.500₫0.2mm- một mặt bóng / 100mm - 3.400₫0.2mm- 1 mặt bóng / 200mm - 6.800₫0.2mm- một mặt bóng / 300mm - 9.350₫0.2mm- 1 mặt bóng / 400mm - 11.900₫0.3mm- hay / 100mm - 3.400₫0.3mm- hay / 200mm - 6.800₫0.3mm- thường xuyên / 300mm - 9.350₫0.3mm- thường xuyên / 400mm - 11.900₫0.3mm- một mặt bóng / 100mm - 4.250₫0.3mm- 1 mặt bóng / 200mm - 8.500₫0.3mm- 1 mặt bóng / 300mm - 11.900₫0.3mm- một mặt bóng / 400mm - 14.450₫